Τι Προσφέρουμε

Share this post:

 •  Υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

   Αποτελεσματική καθοδήγηση για το θέμα της Διαδοχής και Διαιώνισης της οικογενειακής σας επιχείρησης. 

   Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων για την υλοποίηση μιας ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ. 

   Εχέμυθη διαχείριση και επίλυση ενδοοικογενειακών συγκρούσεων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

Η διαδικασία της συμβουλευτικής μας επέμβασης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαδοχής σε μια οικογενειακή επιχείρηση είναι μια υπόθεση που κρατάει δυο περίπου χρόνια και αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:


1ο Βήμα: Ενημέρωση για τη μέθοδο των «4 ΔΕΛΤΑ»

2ο Βήμα: Αξιολόγηση της Υγείας της Οικογενειακής επιχείρησης και δημιουργία της «Έκθεσης Υγείας»

3ο Βήμα: Παρουσίαση του «Οδοιπορικού Χάρτη» της συμβουλευτικής καθοδήγησης στα μέλη της οικογενειακής επιχείρησης

4ο Βήμα: Δημιουργία του «Συστήματος Διακυβέρνησης», το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      Το «Οικογενειακό Συμβούλιο»

β)      Το «Σύνταγμα της Οικογενειακής Επιχείρησης»

γ)      Το «Ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο»,

δ)      Την κατάλληλη «Οργάνωση - Διαχειριστικό Πλαίσιο» και

ε)      Τις προσφορότερες «Πολιτικές» που αποτρέπουν τις μελλοντικές συγκρούσεις.